Dřevěná kaple Panny Marie Pomocné, umístěná v Poříčí u Trutnova ve svahu nad řekou Úpou, byla postavena v roce 1770. Poté, co v roce 1821 po úderu blesku vyhořela, byla na náklady vsi Poříčí znovu obnovena, ovšem tentokrát již z cihel a kamene. Opravena byla v roce 1890, kdy byla její střecha pokryta eternitem. Lidé kapli využívali až do otevření nového kostela sv. Petra a Pavla v centru Poříčí v roce 1903. Poté kaple ztratila na svém významu a postupně chátrala. Za první větové války navíc přišla o zvon, zrekvírovaný v roce 1916 pro válečné účely. V červenci 1927 byl vysvěcen nový zvon, ale i ten byl zrekvírován, tentokrát v roce 1942 za druhé světové války. Na dlouhou dobu poslední velká investice do mobiliáře kaple proběhla v roce 1937, kdy dostala nové lavice. Jinak byl tento sakrální objekt již před druhou světovou válkou v nepříliš dobrém technickém stavu, který se ve druhé polovině 20. století ještě zhoršil.

Po roce 1989 se kaple nalézala již bez vnitřního vybavení, bez většiny omítek, navíc s propadlou střechou a s poškozenou klenbou. V roce 1993 bylo provedeno statické zajištění klenby, které mělo zabránit její další destrukci, a provizorně byla opravena střecha. V roce 1996 byla nahrubo zhotovena fasáda.

Od roku 2002 získávala kaple postupně novou tvář. Dostala novou fasádu, střechu, byly opraveny dveře, osazena okna a mříže, provedena vnitřní omítka, elektroinstalace, z trutnovské Janské kaple přivezen blok lavic a v roce 2006 byl do presbytáře pořízen malý nástěnný zvon. V roce 2008 kaple získala dvoumanuálové harmonium, o rok později zavěšen věžní zvon, pocházející z 18. stol. a hlavní oltářní obraz Panny Marie. Změn doznal také terén kolem kaple. Na drobné vnitřní vybavení přispěli němečtí rodáci z Poříčí, kteří dnes v České republice nežijí. Poskytli mimo jiné krucifix se sklem na oltář, svícny a oltářní plátno. Náročná oprava kaple byla symbolicky ukončena 2. října 2010, kdy ji za účasti starosty města Mgr. Ivana Adamce znovu vysvětil trutnovský arciděkan Mons. ThLic. Mirosław Michalak.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled