Dřevěná kaple Panny Marie Pomocné, umístěná v Poříčí u Trutnova ve svahu nad řekou Úpou, byla postavena v roce 1770. Poté, co v roce 1821 po úderu blesku vyhořela, byla na náklady vsi Poříčí znovu obnovena, ovšem tentokrát již z cihel a kamene. Opravena byla v roce 1890, kdy byla její střecha pokryta eternitem. Lidé kapli využívali až do otevření nového kostela sv. Petra a Pavla v centru Poříčí v roce 1903. Poté kaple ztratila na svém významu a postupně chátrala. Za první větové války navíc přišla o zvon, zrekvírovaný v roce 1916 pro válečné účely. V červenci 1927 byl vysvěcen nový zvon, ale i ten byl zrekvírován, tentokrát v roce 1942 za druhé světové války. Na dlouhou dobu poslední velká investice do mobiliáře kaple proběhla v roce 1937, kdy dostala nové lavice. Jinak byl tento sakrální objekt již před druhou světovou válkou v nepříliš dobrém technickém stavu, který se ve druhé polovině 20. století ještě zhoršil.

Po roce 1989 se kaple nalézala již bez vnitřního vybavení, bez většiny omítek, navíc s propadlou střechou a s poškozenou klenbou. V roce 1993 bylo provedeno statické zajištění klenby, které mělo zabránit její další destrukci, a provizorně byla opravena střecha. V roce 1996 byla nahrubo zhotovena fasáda.

Od roku 2002 získávala kaple postupně novou tvář. Dostala novou fasádu, střechu, byly opraveny dveře, osazena okna a mříže, provedena vnitřní omítka, elektroinstalace, z trutnovské Janské kaple přivezen blok lavic a v roce 2006 byl do presbytáře pořízen malý nástěnný zvon. V roce 2008 kaple získala dvoumanuálové harmonium, o rok později zavěšen věžní zvon, pocházející z 18. stol. a hlavní oltářní obraz Panny Marie. Změn doznal také terén kolem kaple. Na drobné vnitřní vybavení přispěli němečtí rodáci z Poříčí, kteří dnes v České republice nežijí. Poskytli mimo jiné krucifix se sklem na oltář, svícny a oltářní plátno. Náročná oprava kaple byla symbolicky ukončena 2. října 2010, kdy ji za účasti starosty města Mgr. Ivana Adamce znovu vysvětil trutnovský arciděkan Mons. ThLic. Mirosław Michalak.

V současnosti je kaple pronajata k užívání pravoslavné církvi pro pravidelné kázání a setkávání věřících.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled