Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Volanov (niemiec-ki Weigelsdorf) pochodzi z 1360 roku. Interesującym zabytkiem znajdującym się na terenie dawnej wsi, a obecnie dzielnicy Trutnowa, jest murowana kaplica stojąca na wzniesieniu po prawej stronie drogi w kierunku Pilníkowa. Choć uważa się, że pochodzi ona z początku XVIII wieku, najprawdopodobniej jest to obiekt znacznie młodszy - powstały dopiero w wieku dziewiętnastym. Wzmianka o murowanej kaplicy na tym miejscu pochodzi dopiero z 1841 roku.

Do niewielkiego, wymurowanego z kamienia łamanego i cegieł budynku kaplicy, prowadzą od strony drogi sześciostopniowe schody. Budowlę nakryto dachem siodłowym zwieńczonym podwójnym krzyżem patriarszym. Fasadę kaplicy ozdobiono gzymsem z parą pilastrów. We frontonie umieszczono owalny kartusz z dziś już nieczytelną inskrypcją, a nad nim niewielką niszę z figurą Marii Panny. Na początku XXI stulecia zdewastowana kaplica przeszła kompleksową rekonstrukcję, której koszty wyniosły około 300 tysięcy koron. Środki pieniężne przeznaczono na remont elewacji oraz wykonanie malatur wnętrza kaplicy, zgodnie z pierwotną kolorystyką odkrytą w trakcie badań konserwatorskich. Kaplicę wyposażono w nowy klęcznik oraz obrazy przedstawiające Marię Pannę i Jezusa Chrystusa. Wejście do świątyni zamykają nowo wykonane metalowe, przeszklone drzwi dodatkowo wyposażone w kutą kratę. Odnowiono również umieszczony nad wejściem chronostych w języku niemieckim, z zanotowaną datą roczną 1713: „ALLe CreatUren Zehet Die Ehre JesUs, MarIae, Josephae“. W czerwcu 2013 roku przy udziale trutnowskiego burmistrza mgr. Ivana Adamca wyremontowana kaplica w Volanowie została uroczyście rekonsekrowana.

Interesujące jest to, że Volanov posiadał niegdyś również inną, o wiele większą kaplicę, stojącą na dawnym cmentarzu. Pochodziła ona z przełomu XIX/XX wieku, a bezpośredni świadkowie wspominają, że jeszcze w latach sześćdziesiątych XX stulecia znajdowała się we względnie dobrym stanie. Jej późniejszą szybką dewastację zapoczątkowało przybycie do Trutnowa oddziałów sowieckich wojsk okupacyjnych w 1968 roku. Wielu z żołnierzy przechodzących do składu amunicji drogą obok kaplicy, dopuszczało się na niej aktów wandalizmu. Kompletnie zniszczoną kaplicę musiano w latach siedemdziesiątych wyburzyć. Cmentarz wokół kaplicy przeżył ją o kilka lat, chociaż pochówków na nim zaprzestano krótko po drugiej wojnie światowej. Dziś na jego miejscu znajdują się ogrody i domki rekreacyjne.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd